Relevant Keywords: Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Soviet statesman, General Secretary, Communist Party of the Soviet Union