Relevant Keywords: New World monkey, rainforest monkey, Amazon monkey, South America, smallest monkey in the world