Relevant Keywords: David Hockney - Road to York thru Sledmere