Relevant Keywords: Daniel Sedinm, Swedish, professional ice hockey, hockey player, NHL, hockey,